giorti1

Με ξε­χω­ρι­στή λα­μπρό­τη­τα ο Κε­ραυ­νός Πε­τρού­πο­λης έκλει­σε τη φε­τι­νή σε­ζόν, την Πα­ρα­σκευή 15 Ιου­νί­ου στο γή­πε­δο Γ’ Γρη­γο­ρί­ου.

Η τε­λε­τή λή­ξης της πο­δο­σφαι­ρι­κής χρο­νιάς έγι­νε σε κλί­μα ευ­θυ­μί­ας, χα­ράς, αλ­λά και έντο­νης συ­ναι­σθη­μα­τι­κής φόρ­τι­σης.

Η μέ­ρα ήταν αφιε­ρω­μέ­νη και στους γο­νείς των παι­διών της ακα­δη­μί­ας μας, οι οποί­οι πέ­ρα­σαν ένα ευ­χά­ρι­στο από­γευ­μα με πολ­λές και ωραί­ες εκ­πλή­ξεις.

Το γή­πε­δο γέ­μι­σε από πλή­θος κό­σμου που χει­ρο­κρό­τη­σε τις όμορ­φες εκ­δη­λώ­σεις που εί­χε ετοι­μά­σει ο σύλ­λο­γος και βε­βαί­ως τα εξαι­ρε­τι­κά παι­χνί­δια επί­δει­ξης των αθλη­τών μας.

Η εκ­δή­λω­ση ξε­κί­νη­σε με τον κα­θιε­ρω­μέ­νο πο­δο­σφαι­ρι­κό αγώ­να των γο­νέ­ων.

Εν συ­νε­χεία, ο εκ­πρό­σω­πος του συλ­λό­γου «Όρα­μα Ελ­πί­δας», της τρά­πε­ζας εθε­λο­ντών δο­τών μυ­ε­λού των οστών, κ. Θω­μάς Σκούρ­της πή­ρε τον λό­γο και μας ανέ­λυ­σε την λει­τουρ­γία του μη κερ­δο­σκο­πι­κού ορ­γα­νι­σμού, που προ­σπα­θεί να κα­λύ­ψει τις ανά­γκες ασθε­νών, παι­διών και ενη­λί­κων, που χρειά­ζο­νται με­τα­μό­σχευ­ση αι­μο­ποι­η­τι­κών κυτ­τά­ρων, τό­σο στην Ελ­λά­δα όσο και διε­θνώς. Ο ορ­γα­νι­σμός στε­γά­ζε­ται στην Ογκο­λο­γι­κή Μο­νά­δα Παί­δων «Μα­ριάν­να Β. Βαρ­δι­νο­γιάν­νη – ΕΛ­ΠΙ­ΔΑ».

Η αντα­πό­κρι­ση του κό­σμου στο κά­λε­σμα για να γί­νει κά­ποιος εθε­λο­ντής δό­της ήταν πά­ρα πο­λύ με­γά­λη, δι­ήρ­κη­σε για πε­ρισ­σό­τε­ρες από δύο ώρες και εξέ­πλη­ξε ακό­μα και τον κ Σκούρ­τη.

Η δια­δι­κα­σία εξάλ­λου εγ­γρα­φής εί­ναι πά­ρα πο­λύ απλή και σύ­ντο­μη. Αρ­κεί να συ­μπλη­ρώ­σεις την αί­τη­ση εγ­γρα­φής δό­τη και στην συ­νε­χεία θα σου γί­νει λή­ψη μι­κρής πο­σό­τη­τας αί­μα­τος (5 ml) ή στο­μα­τι­κού επι­χρί­σμα­τος (σά­λιου).

Έπει­τα ήταν η σει­ρά για τα παι­χνί­δια επί­δει­ξης των αθλη­τών μας, ακο­λού­θη­σε η πα­ρέ­λα­ση όλων των τμη­μά­των του συλ­λό­γου μας και εν συ­νε­χεία το θε­α­τρι­κό έρ­γο με την βιω­μα­τι­κή ομά­δα «Οι Τζι­τζι­μι­τζι­χό­τζι­ρες». Ένα υπέ­ρο­χο σκη­νι­κό και πρω­το­πο­ρια­κό για αθλη­τι­κό σω­μα­τείο.

Ακο­λού­θως, ο Κε­ραυ­νός βρά­βευ­σε τους Αλέ­ξαν­δρο Πό­θα και Πα­να­γιώ­τη Κορ­ρέ που θα συ­νε­χί­σουν στην Κ13 του Πα­να­θη­ναϊ­κού, τον Γιώρ­γο Τα­σια­δά­μη που θα συ­νε­χί­σει στην Κ13 του Πα­να­θη­ναϊ­κού, τον Δη­μή­τρη Μι­χά­λη που αγω­νί­ζε­ται στην Κ20 του Ατρο­μή­του και τον Χά­ρη Φα­νό για την ει­σα­γω­γή του στο Τμή­μα Στα­τι­στι­κής του Οι­κο­νο­μι­κού Πα­νε­πι­στή­μιου Αθη­νών.

Τέ­λος, σε μία άκρως συ­γκι­νη­τι­κή στιγ­μή, ο σύλ­λο­γος μας πα­ρέ­δω­σε τι­μη­τι­κή πλα­κέ­τα στον Βα­σί­λη Κο­τσα­μπά, ο οποί­ος κρέ­μα­σε τα πο­δο­σφαι­ρι­κά του πα­πού­τσια με­τά από 8 χρό­νια συ­νε­χούς πα­ρου­σί­ας στον Κε­ραυ­νό.

Το φι­νά­λε της εκ­δή­λω­σης βρή­κε τους γο­νείς γε­μά­τους χα­ρά και ικα­νο­ποί­η­ση να απο­λαμ­βά­νουν τα εδέ­σμα­τα που προ­σέ­φε­ρε ο σύλ­λο­γος. Φα­γη­τό, πο­τό, χο­ρός και τρα­γού­δι ολο­κλή­ρω­σαν μία υπέ­ρο­χη χρο­νιά!

Κα­λό κα­λο­καί­ρι σε όλους!

Ευ­χα­ρι­στού­με όλους τους γο­νείς για την συ­νερ­γα­σία!

Επι­στρο­φή το Φθι­νό­πω­ρο!

Η οι­κο­γέ­νεια του Κε­ραυ­νού!


 


 

 

 

Pin It