Μη­νύ­μα­τα αγά­πης και κοι­νω­νι­κής αλ­λη­λεγ­γύ­ης έστει­λαν οι πα­λαί­μα­χοι πο­δο­σφαι­ρι­στές του Κε­ραυ­νού και του Άρη Πε­τρού­πο­λης τη Δευ­τέ­ρα 6 Μαρ­τί­ου.

Οι δύο ομά­δες έδει­ξαν για ακό­μα μια φο­ρά το κοι­νώ­νι­κο τους πρό­σω­πο σε συ­ναν­θρώ­πους μας που βιώ­νουν σκλη­ρό­τε­ρα από πολ­λούς άλ­λους τις συν­θή­κες της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης, σε έναν αγώ­να με κα­θα­ρά φι­λαν­θρω­πι­κό χα­ρα­κτή­ρα.

Έτσι, συ­γκε­ντρώ­θη­καν τρό­φι­μα για οι­κο­γέ­νειες που αντι­με­τω­πί­ζουν προ­βλή­μα­τα βιο­πο­ρι­στι­κού χα­ρα­κτή­ρα.

Το πα­ρών έδω­σαν ο δή­μαρ­χος Πε­τρού­πο­λης Βαγ­γέ­λης Σί­μος και οι αντι­δή­μαρ­χοι Θα­νά­σης Φι­λίπ­που, Μα­νώ­λης Ρα­γκού­σης, οι οποί­οι ευ­χα­ρί­στη­σαν και τις δυο ομά­δες για την κοι­νω­νι­κή τους ευαι­σθη­σία.


 

 

Pin It