Όλα τα τε­χνι­κά-τα­κτι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά στοι­χεία, προ­σεγ­γί­ζο­νται με βά­ση τα ανα­πτυ­ξια­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά κά­θε ηλι­κί­ας.

Η δια­μόρ­φω­ση του χα­ρα­κτή­ρα απο­τε­λεί την κο­ρω­νί­δα των επι­διώ­ξε­ων της Ακα­δη­μί­ας μας.

Αθλη­τι­κή-υγιει­νή ζωή με πει­θαρ­χία–σε­βα­σμό- αυ­το­ε­κτί­μη­ση – κρι­τι­κή σκέ­ψη - αξί­ες και ιδα­νι­κά

«ΝΟΥΣ ΥΓΙ­ΗΣ ΕΝ ΣΩ­ΜΑ­ΤΙ ΥΓΙΕΙ»

Μια υγι­ής προ­σω­πι­κό­τη­τα απαι­τεί και πνευ­μα­τι­κή υγεία εκτός από σω­μα­τι­κή υγεία και δύ­να­μη. Πρώ­τα εί­μα­στε παι­δα­γω­γοί-δά­σκα­λοι και με­τά προ­πο­νη­τές.

Κεραυνός Πετρούπολης
Tελευταία Nέα
Οι εγγραφές για τη ποδοσφαιρική σεζόν 2023-2024 ξεκίνησαν!!!
Οι εγγραφές για τη ποδοσφαιρική σεζόν 2023-2024...
«ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» η νέα ακαδημία της Πετρούπολης που...
Αγωνιστικό πρόγραμμα 27-28/5/2023
Αγωνιστικό πρόγραμμα 27-28/5/2023
Αγωνιστικό πρόγραμμα 13-14/5/2023
Αγωνιστικό πρόγραμμα 13-14/5/2023
Αγωνιστικό πρόγραμμα 6-7/5/2023
Αγωνιστικό πρόγραμμα 6-7/5/2023
Αγωνιστικό πρόγραμμα 29-30/4/2023
Αγωνιστικό πρόγραμμα 29-30/4/2023
Αγωνιστικό πρόγραμμα 1-2/4/2023
Αγωνιστικό πρόγραμμα 1-2/4/2023

Η αθλητική παιδεία μαζί με την κατάλληλη μόρφωση και την οικογενειακή υποστήριξη παραδίδει ώριμους και πραγματικά ολοκληρωμένους Αθλητές, Φιλάθλους και Ανθρώπους στην κοινωνία.

Το Όρα­μά μας…
Εί­ναι το αν­δρι­κό τμή­μα της ομά­δας μας να απαρ­τί­ζε­ται αμι­γώς από παι­διά των ακα­δη­μιών μας, τα οποία, θα έχουν απο­κτή­σει αθλη­τι­κές-κοι­νω­νι­κές βά­σεις μέ­σα από την Ακα­δη­μία και όσα έχουν το τα­λέ­ντο να προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για να μπο­ρούν να διεκ­δι­κή­σουν μία θέ­ση στο επαγ­γελ­μα­τι­κό στε­ρέ­ω­μα . Τα υπό­λοι­πα παι­διά, να έχουν τις βά­σεις και τα εφό­δια να ζή­σουν μία αθλη­τι­κή-υγιει­νή ζωή με πει­θαρ­χία–σε­βα­σμό- αυ­το­ε­κτί­μη­ση – κρι­τι­κή σκέ­ψη - αξί­ες και ιδα­νι­κά.
Στό­χος μας…
Εί­ναι τα παι­διά να αγα­πή­σουν τον αθλη­τι­σμό και να τα εφο­διά­σει με τα Σω­μα­τι­κά-Ψυ­χι­κά-Πνευ­μα­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, που θα τα βοη­θή­σουν να ανα­πτύ­ξουν την προ­σω­πι­κό­τη­τα τους και τη αυ­το­πε­ποί­θη­ση τους. Να εν­θαρ­ρύ­νο­νται να ανα­ζη­τούν μό­να τους Λύ­σεις. Να ανα­πτύσ­σουν πρω­το­βου­λία και να χρη­σι­μο­ποιούν την φα­ντα­σία τους δια­σκε­δά­ζο­ντας. Να δια­μορ­φώ­σουν χα­ρα­κτή­ρα και να εμ­φυ­σή­σουν την «Διά Βί­ου Άθλη­ση» με όλες τις ευ­ερ­γε­τι­κές συ­νέ­πειες που αυ­τή εξα­σφα­λί­ζει. Η δια­μόρ­φω­ση του χα­ρα­κτή­ρα απο­τε­λεί την κο­ρω­νί­δα των επι­διώ­ξε­ων της Ακα­δη­μί­ας μας.

Επενδύουμε στην νέα τεχνολογία στοχεύοντας στο μέλλον!!!

Ο Αθλη­τι­κός Πο­δο­σφαι­ρι­κός Όμι­λος «Κε­ραυ­νός Πε­τρού­πο­λης» ιδρύ­θη­κε το 1971.

Από το ξε­κί­νη­μα της στα­θε­ρής πα­ρου­σί­ας του στα αθλη­τι­κά-πο­δο­σφαι­ρι­κά δρώ­με­να διέ­τρε­ξε μια πο­ρεία γε­μά­τη δια­κρί­σεις κα­τα­λή­γο­ντας στη ση­με­ρι­νή συ­γκυ­ρία να θε­ω­ρεί­ται από πολ­λούς ως ένα από τα αξιο­λο­γό­τε­ρα σω­μα­τεία τό­σο της πό­λης της Πε­τρού­πο­λης όσο και της Ένω­σης Πο­δο­σφαι­ρι­κών Σω­μα­τεί­ων Αθη­νών (Ε.Π.Σ.Α.), στα πρω­τα­θλή­μα­τα της οποί­ας συμ­με­τέ­χει.

Έχει δια­κρι­θεί για την ολό­πλευ­ρη προ­σφο­ρά του στην προ­ώ­θη­ση του «Eυ αγω­νί­ζε­σθαι» λαμ­βά­νο­ντας έπα­θλα ήθους και βρα­βεία «fair play»..