Νέα Συλλόγου

vasilopita 640x360

Ο Πρό­ε­δρος και τα μέ­λη του Δ.Σ. του Κε­ραυ­νού Πε­τρού­πο­λης σας προ­σκα­λούν να τι­μή­σε­τε με την πα­ρου­σία σας την εκ­δή­λω­ση για την κο­πή της πρω­το­χρο­νιά­τι­κης πί­τας που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Σάβ­βα­το 2/2 και ώρα 14:00

giorti1

Με ξε­χω­ρι­στή λα­μπρό­τη­τα ο Κε­ραυ­νός Πε­τρού­πο­λης έκλει­σε τη φε­τι­νή σε­ζόν, την Πα­ρα­σκευή 15 Ιου­νί­ου στο γή­πε­δο Γ’ Γρη­γο­ρί­ου.

Η τε­λε­τή λή­ξης της πο­δο­σφαι­ρι­κής χρο­νιάς έγι­νε σε κλί­μα ευ­θυ­μί­ας, χα­ράς, αλ­λά και έντο­νης συ­ναι­σθη­μα­τι­κής φόρ­τι­σης.

Μη­νύ­μα­τα αγά­πης και κοι­νω­νι­κής αλ­λη­λεγ­γύ­ης έστει­λαν οι πα­λαί­μα­χοι πο­δο­σφαι­ρι­στές του Κε­ραυ­νού και του Άρη Πε­τρού­πο­λης τη Δευ­τέ­ρα 6 Μαρ­τί­ου.